المتابعون

Dell LATITUDE E6320 USED

Add a review
Dell LATITUDE USED Dell LATITUDE E6320 استيراد اوروبي Core i5 2nd Gen DDR3 4G HDD 320G Win7 Orginal Win7 32bit

Descriptions


Dell LATITUDE E6320


استيراد اوروبي
المواصفات :

Core i3 2nd Gen
 DDR3 4G
HDD 320G

Orginal Win7 32bit

Similar Products

5647727640172995253

Add a review